Home » »

1997

 

  1. Bukun N., Rodionov V., Mikhailova A., Dobrovolsky Yu. A.C. behavior of proton–conducting solid electrolytes based on sulphosalicylic acid in hydrogen atmosphere // Solid State Ionics. – 1997. – V.97. – P.257–260.
  2. Leonova L.S., Ukshe A.E. Impedance of geterogeneous allocated structure solid protonic electrolyte – polymer // Ionics. – 1997. – V.1. – P.125–132.
  3. Укше А.Е. Импеданс распределенных структур на базе твердых электролитов // Электрохимия. – 1997. – T.33. – №8. – C.938–944. [Ukshe A.E. Impedance of distributed structures based on solid electrolytes // Russian Journal of Electrochemistry. – 1997. – V.33. – №8. – P.865–871.]
  4. Филипенко О.С., Атовмян Л.О., Пономарев В.И., Леонова Л.С., Ткачева Н.С. Влияние изо– и гетеровалентного замещения на строение и свойства твердых электролитов Na5LnSi4О12 // Координационная химия. – 1997. – V.23. – №6. – P.455–464.